۱۳۸۸ بهمن ۱۸, یکشنبه

آقای مطهری , چرا میرحسین باید از حق خود بگذرد?

آقای علی مطهری , چند ماه بعد از انتخابات متوجه شده که در آن دست برده شده و تقلب شده است . چندی است که از راه قبلی بازگشته و در افکارش تعادلی ایجاد کرده است اما کماکان گهگداری باز به جاده خاکی می زند وبه همین دلیل کنترل فرمان را از دست می دهد . آقای علی مطهری این بار از در نصیحت وارد شده است . نصیحت به میرحسین موسوی . مطهری با گذاردن هندوانه در زیر بغل میرحسین که حق با اوست و حرفهایش , درست است اما بیاید به مانند حسین ( ع ) برای اسلام از حق خود بگذرد . آقای مطهری ! مگر میرحسین تا کنون خود را با امام حسین مقایسه کرده بوده است که شما چنین سخن می رانید ؟ بر فرض محال , مگر حسین از حق خود گذشت که اکنون میرحسین را به تبعیت از وی فرا می خوانید ؟ مگر این خامنه ای نیست که چون اسمش " علی " است , مرتبا نام علی را تکرار می کند . به خصوص بعد از انتخابات که مردم به تقلب اعتراض داشته و خواستار اعمال کردن آرای خود بودند ؟ مگر این فرد نیست که مرتبا خود را با علی مقایسه می کند و مردم را خوارج و منافق و دشمن می نامد و مرتب از انتقام گرفتن علی از خوارج و دشمنان می گوید ؟ چرا شما به نصیحت کردن خامنه ای نمی پردازید ؟ چرا وی را که خود را رهبر می داند اشارت نمی کنید تا به مانند علی از حق خود آنهم در مقابل این همه اعتراضات به وی , بگذارد و بگذرد تا ببیند مردم وی را به راحتی کنار زده و شخص دیگری را انتخاب می کنند ؟ مگر کنار رفتن میرحسین دست خود وی است ؟ مگر می تواند ؟ پس تکلیف میلیونها رای مردم چه می شود ؟ مگر مردم رای دادند تا خامنه ای تقلب کند و میرحسین کنار بکشد ؟ این که می گویید تا میرحسین از حق خود بگذرد , حق او نیست . این حق مردم است که در وی متجلی شده است . آقای مطهری ! این مردم هستند که تصمیم می گیرند که حق چیست و با کیست و کجاست . شما بهتر است به نصیحت کردن خامنه ای بپردازید که به دلیل آغشته بودن دستهایش به خون مردم ایران , نه تنها هیچ حقی را در این کشور ندارد , بلکه پاهای ننگین خود را بر روی حق مردم گذاشته است . حقی که مردم به هر صورتی که شده است , از حلقوم وی بیرون خواهند کشید .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر